Iz statuta Udruge

IZ STATUTA HTVATSKE UDRUGE PROIZVODNOG STROJARSTVA I OPĆE ODREDBE

Puni naziv Udruge je: HRVATSKA UDRUGA PROIZVODNOG STROJARSTVA

Skraćeni naziv glasi: HUPS

Sjedište Udruge je u Zagrebu, Ivana Lučića 1.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske

Udruga ima status pravne osobe, a kao udruga registrirana je pri Ministarstvu uprave. Udrugu zastupa predsjednik Udruge. U slučaju odsutnosti predsjednika Udruge Udrugu zastupa osoba koju predsjednik Udruge za to pismeno ovlasti.

Radi što bolje povezanosti članstva Udruga osniva svoja povjerenstva u okviru gospodarskih, stručnih ili znanstvenih Organizacija u kojima ima više od jednog člana Udruge.

Članovi povjerenstva biraju povjerenika. Udruga može suradivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.

Rad Udruge je javan. ...

Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština. Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

II CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Cilj Udruge je organizirana društvena, znanstvena, stručna i nastavna djelatnost na razvoju proizvodnog strojarstva, a ostvaruje se slijedećim djelatnostima:

Društvena djelatnost:

 • okuplja (povezuje) stručne i znanstvene djelatnike te gospodarske, stručne i znanstvene organizacije ...
 • suradnja sa svjetskim udrugama i organizacijama iste ili slične djelatnosti ...

Znanstveno-stručna i nastavna djelatnost:

 • organiziranje znanstvenih i stručnih seminara, savjetovanja i skupova,
 • izdavanje znanstveno-stručne literature sukladno zakonu,
 • sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima i pružanje stručnih usluga,
 • izrada informacijskog centra i banke podataka iz područja proizvodnog strojarstva,

III ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno. Redovni članovi mogu biti stručni i znanstveni djelatnici, državljani Republ ike Hrvatske, koji prihvate statut i opće akte Udruge.

IV TIJELA UDRUGE

Tijela Udruge su:

 • Skupština,
 • Predsjednik Udruge,
 • Izvršni odbor Udruge.

Izvršni odbor ima 13 članova koje bira Skupština na rok od 4 godine.
Skupština Udruge na redovnoj sjednici iz redova članova Izvršnog odbora bira dva (2) dopredsjednika Udruge na vrijeme od 4 godine:

 • dopredsjednika za znanstveno-stručnu djelatnost i dopredsjednika za gospodarsku djelatnost.

Skupština Udruge na svojoj redovnoj sjednici iz redova članova Izvršnog odbora bira tri (3) tajnika Udruge na vrijeme od 4 godine:

 • tajnika za znanstveno-stručnu djelatnost, za komercijalno-upravne poslove i za administrativno-izdavačku djelatnost.

V IMOVINA UDRUGE

Imovinu Udruge čine prihodi koje Udruga ostvaruje od: članarine, donacija i dotacija, sredstava dobivenih od medunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje Udruge, sredstava ostvarenih organiziranjem seminara, predavanja i znanstvenih skupova, sredstava ostvarenih od izdavačke djelatnosti, ostalih prihodia ostvarenih aktivnošću i poslovanjem Udruge sukladno Zakonu.

Please publish modules in offcanvas position.